Become A Mentor
-
Vini Yon Mentor

Anvan, li te difisil pou yon moun vini yon mentor (Mantò) paske nou te vle fè anpil pridans avèk moun ke nap seleksyone yo e kòman ke nou pral travay avèk yo. Men plis ke nap aprann de pwogram nan e aprann de mentor (Mantò) yo, se plis ke nap resevwa enstriksyon ak gidans sou kòman pwogram nan dwe dewoule, nan benefis chak grenn moun ki fè pati de li. Nan atik sa, nou pale sou kòman nou travay e ki vizyon ak misyon nou. 

 

 

Mentor (Mantò) yo aplike sou entènèt

avan men m ke yon moun vini yon mentor, li aplike sou entènèt la sou sit wèb nou an ki se https://www.ariseprojectforhumanity.com. Nan aplikasyon an, nou fokis sou kesyon kap eden detèmine si moun sa gen dezi pou ede amelyore lavi jèn nan kominote lap viv la. Nou poze kesyon ki eden dekouvri devouman lackey moun sa. Kounya, nou asire nou ke nan mwens ke 2 jou, moun sa jwenn yon (email) respons ki di kel seleksyone pou vin pran fòmasyon poul ka vini yon mentor. Nan menm aplikasyon sa pou vini mentor a, nou mande pou moun sa ajoute non (enfòmasyon nesesè) tout patisipan kap gen pou jwenn ekip li an- nou vle pale de jèn ki tap renmen jwenn mentoring program nan ke moun sa pral gen chans anseye ak travay ak yo. Mentor (Mantò) sa a ap gen pou prepare lis jèn sa yo menm anvan kel aplike, konsa lap ka tou ajoute tout enfòmasyon sou jèn sa yo nan moman lap aplike a. 

 

Nou fòme Mentor yo

Tout moun ki vini yon mentor resevwa pou piti yon jounen fòmasyon, nan objektif pou ede yo konprann plis misyon ak vizyon travay ARISE ap fè a. Nou valorize kapasite chak jèn lidè kap fè sakrifis pou pote chanjman dirab nan kominote yap viv yo. Nou pase tan nan tande ide ak opinyon yo chak, konsa poun konnen reyèlman kòman ken ka travay avèk yo. Nou chèche konnen rezon ak kòman yo vle ede amelyore lavi jèn nan kominote yap viv yo. Nou gen moun ki soti nan 4 kwen peyi a pou vin patisipe nan seyans fòmasyon nou fè yo e tounen al fè diferans nan pwòp kominote yap viv. Chak moun soti nan fòmasyon yo ak konfidans ki solid, ak detèminasyon pou kite zòn bo lakay yo pi bon ke fason yo te jwenn li an.

 

Nou ajoute yo sou sistèm nou itilize pou Mantò yo

Yon gwoup prive ke nou genyen sou Facebook pou sèlman mentor (Mantò) yo ki seleksyone nan pwogram nan. Sou li yo resevwa plis enstriksyon tankou ki leson yo pral ansenye ak kòman yo pral fè sa. Leson yo disponib chak semèn e gwoup prive sa rete konfidansyèl ak mentor (Mantò) yo. Yo gen aksè ak ansèyman oubyen prensip nou enseye yo epi yo prepare tèt yo pèsonèlmans avan menm yo rankontre ak participan yo nan kominote yo ladan l lan. Video sa yo baze sou misyon ak vizyon nou antanke yon òganizasyon kap travay avèk jèn e yo tradwui nan plizyè lang. 

 

Bay rapò

chak semèn, mentor (Mantò) sa yo gen pou devwa bay rapò de kòman travay la ye, kòman patisipan yo ye ak kijan yo resevwa ansèyman yo. Rapò sa yo defini pwogresyon zòn nan ak bezwen zòn nan e sa eden gen yon ide de kijan ke nou ka ede ni mentor (Mantò) a, ni patisipan yo. Rapò se yon bagay ke nou bay anpil enpòtans e nou fè anpil sousi pou travay nou paske nou vle konnen kòman lap mache ak kisa nou dwe amelyore.Se rezon ki fè yon moun difisil pou vini yon mentor (Mantò) si li pa gen yon aparèy elektwonik tankou yon smartphone kap ka edel bay rapò ak reponsab ki nan zòn li an chak semèn. Nou pa bay aparèy sa yo, e nou pa pwomèt ke nap bay yo! Se sa ki fè nou mande pou chak mentor (Mantò) gen pwòp aparey yo kote yo gen aksè ak Facebook, mail yo ak whatsapp. 

12 semen Mentoring 

Pwogram sa dire 12 semèn. Pandan 12 semèn sa yo, jèn sa yo oubyen patisipan sa yo ap gen pou rankontre ak Mentor (Mantò) yo youn ou 2 fwa pa semèn pou travay sou chak leson nan pwogram nan. Nan 12 semèn sa, yap gen poun resevwa kout vizite de ekip ARISE la kap gen pou vin asiste travay la nan chak kominote pou evalye kòman pwogram nan ye ak kòman patisipan yo ap pwogrese. Nou toujou bay angajman nan chak leson pou ede patisipan yo fè pwòp eksperyans pa yo ak pataje sa yo aprann ak antouraj yo. 

 

 

Nou fokis anpil sou rezilta, se sak fè nou pase anpil tan nan fòme jèn ak mentor (Mantò) nou yo. Nan fen pwogram nan, nou òganize yon gradyasyon nan chak zòn kote nou envite tout patisipan yo ak paran yo ak fanmi yo pou vin pran pa nan travay nap fè a. Nan fen program nan, nou onore Mentor (Mantò) yo ak chak patisipan pandan nap remèt yo yon sètifika ak chak mentor (Mantò), ak chak participan ki te gen chans prezan pandan 12 semèn sa yo nan pwogram nan. Sètifika sa rekonèt pa mentor (Mantò) entènasyonal ki travay nan men m branch lan. 

Aplike jodia menm pouw vini yon Mentor (Mantò) pou ede amelyore lavi jèn nan kominote bò lakay

Email: arise.projectforhumanity@gmail.com

Pwosesis pou vini yon mentor

Aplike 

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. Let your users get to know you.

Verify Emèl ou

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. Let your users get to know you.

Resevwa Fòmasyon

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. Let your users get to know you.

Vini Yon Mentor ki Sètifye

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. Let your users get to know you.

Demare Pwogram Nan

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. Let your users get to know you.

Bay Rapò

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. Let your users get to know you.

Mentor.jpg
IMG_8342.JPG

Open positions at clics

Country Director

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

Leadership Execution

 • Country Director

 • Coordinator

 • Region Leader

 • Mentor

 • Mentee

Coordinator

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

Requirements

 • Mentoring Center

 • Library

 • Community Farm

 • Partnership Funds

Region Leader

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

Requirements

 • I’m an item. ​Click here to edit me.

 • I’m an item. ​Click here to edit me.

 • I’m an item. ​Click here to edit me.

 • I’m an item. ​Click here to edit me.

 • I’m an item. ​Click here to edit me.

Mentor

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

Requirements

 • I’m an item. ​Click here to edit me.

 • I’m an item. ​Click here to edit me.

 • I’m an item. ​Click here to edit me.

 • I’m an item. ​Click here to edit me.

 • I’m an item. ​Click here to edit me.

Mentee

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

Requirements

 • I’m an item. ​Click here to edit me.

 • I’m an item. ​Click here to edit me.

 • I’m an item. ​Click here to edit me.

 • I’m an item. ​Click here to edit me.

 • I’m an item. ​Click here to edit me.

 

Think you have what it takes?
Send us your resume

arrow&v

Thanks for submitting!